KAREK KAHAYANG


Assalamu ‘alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Para wargi sakalih,

Guguritan Pupuh kiwari langka aya nu miara. Lamun katutuluyan kitu tangtu bae lila-lila mah ieu seni teh palangsiang jadi tumpur.

Sim kuring seja diajar nulis pupuh Sunda ieu teh malah mandar aya mangpaatna keur urang sadaya, tur sing saha bae anu mikanyaah sarta mikaresep kana budaya sunda.

Samemehna rek popoya heula sabab sim kuring teh teu pisan-pisan niat nyanyahoanan ngagarap ieu seni, sabab kuring lain mandahna, wani soteh pedah baheula dina taun 1960-an mangsa kuring keur budak pun bapa teh nyandak buku Wawacan Purnama Alam anu eusina diwangun ku pupuh. Kitu deui pun lanceuk sareng pun ua sok rajeun nyawer kidung atanapi guguritan pupuh dina acara khitanan, acara seserahan, atawa acara buka pintu nyawer nu nembe ditikahkeun. Kitu deui waktos sakola di Sekolah Rakyat [Sekolah Dasar] di Ciomas Panjalu Ciamis, kungsi maca jeung diajar pupuh ku bapa guru / ibu guru. Ngan saterusna hanjakalna ti sadek sakola SMP nepika 35 taun digawe, bet kasilep ku kabutuh hirup sejena sajeroning kuring neangan kipayah, kumelendang digawe di hiji pausahaan telekomunikasi, aprak aprakan ngumbara, atuh pleng we kasundaan kuring teh teu kapiara teu kaipuk.

Dina taun 2000-an aya komunitas sunda di internet ‘Kusnet’, kuring diajak ku kersana kang Oman Abdurahman (kang manAR) dulur salembur urang Kawali Ciamis, sarta sobat kuring Mamat B. Sasmita ( Ua SAS) urang Ciawi Tasikmalaya anu sapagawean, enya bet jorojoy teh hayang miluan ngarorotek deui sesa baheula, diajar deui basa indung. Tapi eta ge teu aktip da pabaliut ku pagawean.

Basa mimiti aya ‘sirib ‘ balarea nu ngarana “facebook” teg deui hayang ngalulugukeun ngobrol ku basa sunda sakalian diajar nyunda deui.

Ku kituna sajeroning silih tempas dina ‘post update‘ , obrolan dina facebook teh sok direumbeuy ku babasan, sisindiran, paparikan, atawa sajak. Kuring bet hayang malikan deui kana diajar pupuh. Nya atuh prak we lahlahan, susuganan bisa. Intina kuring hayang ngobrol deui ku basa sunda bari saeutik miara ajen-ajen kasundaan, kilangbara aya mangpaatna. Anu dipiharep mah ieu blog teh itung-itung kanjut kundang keur barudak, wadah peperenian koreheun nonoman sunda anu nyaah jeung mikadeudeuh sarta reueus kana budaya dirina.

Sim kuring sadar yen ngagarap pupuh teh lain pagawean jore jore, salianti kudu boga kamampuhan dina elmu seni sastra, seni sora, oge butuh elmu-elmu sejena. Matak tangtuna bae ieu garapan kuring teh rea kakuranganana, alus mah pimanaeun. Mugi dima’lum.

Sim kuring hayang numbukeun budaya anu baheula dipimilik ku para sepuh urang kana budaya kiwari. Tangtu bae ieu hancaeun teh pohara legana, sakuduna mah leuwih daria, ngahajakeun ulukutek dipaju unggal waktu, ngan nya kitu sakumaha tadi disebut, najan rea hayang tapi sagala kurang.

Kahayang mah gede, malah udagan anu leuwih panjang mah ieu situs teh diancokeun keur uar pangajak [utamana ka diri sim kuring sorangan] jeung saha wae anu sapamadegan, urang silih elingan dina amal hade, bekel keur isuk urang mulang ka pangbalikan, hadirat Allah SWT.

Sayaktosna seja balaka, rehna dina taun 2010 kumpulan pupuh ieu teh tos bade dipedalkeun mangrupining buku, kuring kacida kahutangan budi kalayan ngaraos bingah ku alpukahna pangersa bapa Endang Kassupardi, doktor lulusan ti UPI Bandung linggih di Cisurupan Garut, sareng kang Ayi Abdul Karim terah Sumedang, anu nawisan kalayan tarekah aranjeuna bade medalkeun buku anu dinamian Pupuh Bihari Pupuh Kiwari. Anamung sim kuring regag regog keneh, jalaran ieu seratan teh asa can manjing ‘diapungkeun’, masih keneh aragag.

Maksad ngamumule basa tur budaya Sunda teh kedah saluyu sareundeuk sareng kamajengan widang lain anu ngagunakeun basa Sunda minangka sasak pameuntasanana. Bawi raos dina kaayaan caahna budaya deungeun sapagodos sareng kamajengan elmu kalih teknologi, sarta multi media, ngamajengkeun basa sunda teh sok sanaos abot tapi ieu teh hiji lolongkrang anu sae. Para inohong oge (pamarentah, budayawan, pamedal, para pangrojong) tinangios kedah paheuyeuk-heuyeuk  kanggo ngaronjatkeun udagan. Kitu deui kasadaran masyarakat Sunda anu nyunda tangtosna anu langkung utami.

Mugia Allah marengkeun niat urang sadaya. Amin.
Bral..
Sunda Miang Sunda Midang.
Hurip waras sirap sawan.

Cag,

mangjojo

Advertisements

2 thoughts on “KAREK KAHAYANG

  1. tahhh… nu kieu Mang meureun nu disebut gawe ngawangun “peradaban” teh. lain gawe jore-jore, tangtuna leuwih beurat tibatan gawe di telekomunikasi. mangga mang dilajengkeun, sim abdi seja ngabantos sakiat tur satiasana.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s