CIOMAS PANJALU


Nguningakeun rehna bali geusan ngajadi banjarkarang pamidangan sim kuring teh namina Ciomas.

Ciomas teh hiji desa di kacamatan Panjalu kabupaten Ciamis. Ayana di tutugan kaler gunung Sawal (1764m DPL), kalereun dayeuh Ciamis. Tebihna kinten-kinten 31 kilometer upami ngalangkungan Kawali. Dupi ti kota Tasikmalaya mah tiasa ngalangkungan Rajapolah, Indihiyang, sareng Ciawi, tebihna 35 kilo meter. Upami ti Bandung ngalangkungan Nagreg – Malangbong – Pamoyanan Ciawi – Pasantren Suryalaya, kirang langkung 103 kilo meter. Ti Cirebon ngalangkungan Kuningan-Cikijing-Panawangan- Winduraja Kawali kinten-kinten 100 km.

Danget ieu ka Ciomas sareng ka Panjalu seueur wisatawan anu sarumping pariknik seja wisata sajarah sareng wisata alam. Ciomas Panjalu tiasa dibujeng nganggo angkutan umum (misalna ti Bandung mah ti stasiun KA -ngalangkung kaca-kaca tol Pasirkoja), atanpi angkat rombongan nganggo beus, mobil pribadi, atanapi motor.

Urang tiasa reureuh di ditu di tonggoheun Puskesmas Panjalu, aya lelemah di lelewek Cukangpadung. Ti eta tempat urang tiasa ningal ka palih lebak, ngaplak situ Lengkong anu ditengahna aya Nusa Gede,  nyaeta nusa nu di lebetna wanakusumah (makam para raja) Panjalu.

Numutkeun catetan sareng tutur carios karuhun, Panjalu ngagaduhan sajarah anu pakuat pakait sareng karajaan Galuh, Pajajaran, ngarentet ka Sumedanglarang, Talaga, Muncangpandak, Jampang Sukabumi, Cikundul Cianjur, Limbangan Garut,ssjte. Panjalu sakumaha daerah Sunda lianna kantos diereh (dikawasa)ku Mataram. Aya oge anu nyurupkeun karajaan Panjalu teh ngait ka karajaan Panjalu Daha Kediri.

Almarhum jenatna persiden Gus Dur sering angkat ka dinya nuju anjeuna jumeneng keneh mah, malihan anjeuna ngangken turunan raja Panjalu (wallahu ‘alam), atuh kukituna seueur para nahdiyin ti Jawa Timur , Jawa Tengah, Madura, anu sok sarumping, seja jarah.

Kitu deui aranjeuna sok sarindang ka Ciomas, da di Ciomas teh aya pajaratan eyang Panghulu Gusti, sesepuh agami baheula, ngaradon nyekar, ngadungakeun anjeuna.

Pajaratan Eyang Panghulugusti, sesepuh anu ngaluluguan masalah agama dina jamana. Aya nu nyebatkeun Eyang Panghulu Gusti teh jujuluk kanggo Syekh Nurdin, namung teu acan kaguar leres henteuna sareng kumaha kacindekanana numutkeun elmu pangaweruh sajarah.

Di Panjalu sok aya acara anu maneuh unggal taun, nyaeta anu disebat Nyangku, upacara ngabersihan titinggal sajarah anu disimpena di Bumi Alit kiduleun alun-alun. Patilasan karuhun Panjalu oge seueur pisan di sabudeureun Panjalu, puseurna ayana di Karantenan – Puncak Gunung Syawal kiduleun Ciomas lembur kuring.

Dupi di Ciomas sok diayakeun upacara awal taun Islam.

Dupi lebah-lebahna, desa kuring Ciomas teh palih wetaneunana Panjalu, 3 kilo meter jajalaneun ka Kawali (dayeuh kamaharajaan Galuh Sunda).

Ciomas numutkeun etangan geografis nyaeta leresan 7 darajat 21’.8″ Lintang Selatan sareng 107 darajat 21′ 08″ Bujur Timur. Tiasa di paluruh di internet nganggo Google Maps. Ieu lembur teh di payuneun lamping anu ngajungkiring gunung Pasaleman (kalebet anak gunung Sawal) di palih kidul.

Wewengkon desa Ciomas ngalingkup 11 kampung, diantawisna Nagasari anu baheulana saur nu apal kana raratan sajarah Panjalu mah, kantos janten Dayeuh Karajaan Panjalu.

Kontur tanah miring pagunungan, pasawahan umpak-umpakan (terasering), kebon katut tegalan (semak) alam pagunungan. Tutuwuhan ageung alit mangrupi kakayon, sapalih tegalan eurih sareng kirinyuh. Tamplok cihujan k.l 2000 mm / taun. Ibunan(Kelembaban) 70-80%. Hawana kalebet tiis kirang langkung antawis 17 – 27 darajat celsius.

Salasawios warisan karuhun didinya nyaeta dicekelna papagon sarta pamadengan balarea dina miara alam, ngahiji jeung alam, sarta ikhtiar pangger dina ngagem agama. Hirup sahinasna, mirosea alam pakumbuhan, tatakrama sopan santun oge ngajadikeun ciri paripolah jalma di dinya. Balarea sauyunan, digawe babarengan rereongan mangrupa kabiasaan ti baheula.

Dina taun 1960-an, di Ciomas / Panjalu seueur kasenian anu dipiara kayaning angklung, calung, reog, sanewara, upacara adat, gemyungan, seni terebang katut genjring , tayuban, beluk, karinding, katut tagoni. Kiwari sigana kaluliluli, anu aya keneh teh seni kariding. Seni budaya Islam ngeuyeuban lembur kayaning marhabaan sareng tagoni.
Seni kawedukan sapertos debus, seni penca silat dimaruhit ku balarea dina jaman kapengker.

Urang Ciomas Panjalu nyaraba ka kota, utamana ka Bandung, Jakarta, Surabaya, Cianjur, Sukabumi, Cirebon, Surabaya, Malang, malah teu saeutik anu ngumbara di Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB, Sulawesi, tur pulo sejena di Indonesia wetan.

Tukang beusi atanapi jongko matrial di Bandung tos teu bireuk deui, boh di Jatayu, di Kebonseureuh / Kebonsirih, di Cicadas ssjte. Aya lelewek nu dinamian Babakan Ciamis di wetaneun Gedong pakuan Gupernuran, kuloneun kantor walikota Bandung, tah didinya teh tempatna darodok urang Panjalu ti keur jaman Walanda keneh.

Di Bandung aya kleub maen bal nu disebut POPP (persatuan olahraga putra panjalu), nyaeta anggahota divisi utama Persib (Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung).

Ciomas, lembur panineungan, lawas ditinggalkeun, da kuring anclang anclangan ngumbara alatan ku pancen pacabakan, nyiar kipayah ka unggal manahab. Kiwari kuring dodok di Bandung.

“Lebakeun mumunggang gunung, diapit ku lamping pasir, dicirian ku caringin, matak endah matak betah…” kitu pasian sajak (yasana bapa Wahyu Wibisana ?) anu baheula sok dipentaskeun keur mangsa kuring budak keneh… hehe..

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s