TAREKAH AWAK SABEULAH


NYMPONAN BEYA BUDAK
[mijil]

jalma leutik hirupna ngan tani
jeung ngarasa bodo
najan susah henteu eleh geleng
hayang mulya engkena diahir
kajeun diri miskin
ka budak tong nurun

atos gugah ti wanci janari
kitu nu sayaktos
jung ka sawah rek nyaian pare
keur halodo sok parebut cai
kitu unggal wengi
anu janten ibu

nu nyabeulah pinuh ku kapeurih
salakina towong
da dipirak tapi henteu weleh
ngurus budak nu hiji lalaki
susah kajeun teuing
asal budak jujur

untungna teh tara aya beurit
mun aya mah repot
komo deui lamun aya wereng
hasil pare tangtu teu mucekil
indung henteu rugi
pareng bisa untung

pare beukah henteu rea angin
keur usum halodo
atuh gancang punduk pare koneng
henteu hapa aralus nyariki
geus panen dipetik
dibuat dikumpul

pare murag terusna diirik
wadahna tolombong
sanggeus kitu mah tuluy dipoe
make tampir nyiru jeung walangkir
pare jadi garing
teu kungsi saminggu

nu geugeusan sok geuwat diangkir
dibawa ka pawon
diteundeuna luhur hawu gede
sok digarang dipanasan geni
beurang sarta peting
pare teh diunun

pare garing teu asup ka leuit
butuh jang indekos
atuh geuwat dibawa ka heler
eta pare maksud rek digiling
beas anu jadi
marisah jeung huut

beas bodas alus jeung beresih
dijual ka toko
sakilona ngan ukur salawe
beas anu dua karung leuwih
duitna saeutik
iuran teu cukup

keur tambahna dirina teh mikir
huripan di balong
apan boga kancra reujeung tawes
dibedahkeun dijual dikati
cumpon eukeur ngirim
budak nyiar elmu

keur dirina estuning prihatin
dahar tara ponyo
ngan puasa bari ngered maneh
hayang nyesa sabab euweuh deui
duit teh pan werit
henteu siga batur

teu nalangsa iklas hate bersih
sok nahan cipanon
ngan nyorangan hate tetep leber
sabab dirina boga kayakin
ka jalmi nu peurih
Alloh bakal nulung


skmi 27112011 – 01011433
by Mang Jojo on Sunday, November 27, 2011 at 4:46pm

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s